Kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

Ligipääs sellele veebisaidile/rakendusele ja selle kasutamine toimub järgnevatel tingimustel. Palume veebisaiti/rakendust mitte kasutada, kui te nende tingimustega ei nõustu. Selle veebisaidi/rakenduse arendaja ja haldaja on Bayer OÜ (edaspidi BAYER). Meil on õigus see veebisait/rakendus sulgeda või seda osaliselt või täielikult muuta, samuti muuta osaliselt või täielikult käesolevaid kasutustingimusi, meie üldtingimusi ning müügi- ja tarnetingimusi. Juhime tähelepanu, et võime selliseid muudatusi teha oma äranägemise järgi ja ilma etteteatamiseta. Seetõttu palume teil veebisaidi/rakenduse järgneval külastusel tingimused uuesti läbi vaadata ning võimalikud muudatused või parandused teadmiseks võtta.

 

KASUTAMISLUBA

Kõik käesoleval veebisaidil/rakenduses esitatud andmed, dokumendid ja illustratsioonid (kõik kokku: teave) on BAYERi või Bayer AG omand, välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti või kui teave on muul viisil tajutav kolmandate isikute omandina. BAYERile kuuluva teabe kasutamine on lubatud tingimusel, et kõik koopiad on varustatud asjakohase autoriõiguse märkega, et sellist teavet kasutatakse vaid isiklikul ja mitte ärilisel eesmärgil, et teave esitatakse muutmata kujul ning kõiki veebisaidilt/rakendusest pärinevaid illustratsioone esitatakse vaid koos kaasneva tekstiga.

 

KAUBAMÄRGID JA AUTORIÕIGUS

Kõik käesoleval veebisaidil/rakenduses olevad kaubamärgid ja autoriõigusega kaitstud sisu kuulub BAYERile või Bayer AG-le, kui ei ole märgitud teisiti või kui need on muul viisil mõistetavad kui kolmandate isikute omand. Nende kaubamärkide, autoriõigusega kaitstud sisu või materjalide loata kasutamine on selgesõnaliselt keelatud ning seda loetakse autoriõiguse, kaubamärgiseaduse või teiste tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

 

PIIRATUD VASTUTUS

BAYER on koostanud sellel veebisaidil/rakenduses esitatud teabekogumi ettevõttesiseste ja -väliste allikate põhjal, lähtudes oma parimatest teadmistest ja veendumustest, rakendades ametialast hoolsust. Püüame seda teabekogumit pidevalt laiendada ja kaasajastada. Sellel veebisaidil/rakenduses esitatud teave on mõeldud üksnes BAYERi ning selle toodete ja teenuste esitlemiseks. Samas ei kinnitata ega garanteerita selgesõnaliselt ega kaudselt, et sellel veebisaidil/rakenduses olev teave on täielik ja õige. Kuigi siin esitatud teave on avaldamise hetkel täpne, ei pruugi see enam olla ajakohane. Seetõttu soovitame sellelt veebisaidilt/rakendusest pärineva teabe enne selle mis tahes viisil kasutamist üle kontrollida. Veebisaidil/rakenduses toodud juhised ei vabasta veebisaidi/rakenduse kasutajat kohustusest ise kontrollida meie viimaseid juhiseid, eriti toodete ohutuskaarte ja tehnilisi spetsifikatsioone, ega kohustusest välja selgitada, kas meie tooted sobivad kasutamiseks soovitud protsessides ja otstarvetel. Kui te vajate meie toodete või teenuste osas nõu või juhiseid, võtke meiega otse ühendust. Selle veebisaidi/rakenduse kasutajad kinnitavad, et nad sisenevad veebisaidile/rakendusse omal vastutusel. Ei BAYER ega kolmandad isikud, kes on seotud selle veebisaidi/rakenduse koostamise, loomise või edastamisega, ei vastuta kahjude või vigastuste eest, mis tulenevad sellele veebisaidile/rakendusele ligipääsust või ligipääsu puudumisest, selle veebisaidi/rakenduse kasutamisest või kasutamise võimatusest või veebisaidil/rakenduses esitatud teabele tuginemisest.

 

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBIsaidid / rakendused ja LINGID

See veebisait/rakendus sisaldab linke/viiteid kolmandatele veebisaitidele/rakendustele. Linkide avaldamisega ei anna BAYER oma heakskiitu nende sisule. BAYER ei vastuta lingitud veebisaitide/rakenduste ligipääsetavuse ega sisu eest ega nende sisu kasutamisest tuleneva kahju või vigastuste eest ühelgi viisil. BAYER ei garanteeri, et teabe andmiseks lingitud lehed on ühtlase kvaliteediga. Teiste veebisaitide/rakenduste lingid on ära toodud üksnes veebisaidi/rakenduse kasutajamugavuse huvides. Kasutajad sisenevad lingitud veebisaitidele/rakendustesse omal vastutusel. Linkide valik ei piira kasutajaid lingitud lehtedega.

 

KASUTAJA ESITATud ANDMED

Selle veebisaidi/rakenduse kasutaja vastutab täielikult tema poolt BAYERile esitatud andmete sisu ja õigsuse eest ning on kohustatud tagama, et ta ei riku neid andmeid esitades mis tahes kolmanda isiku õigusi. Kasutaja annab BAYERile loa neid andmeid säilitada ja kasutada statistilise analüüsi tegemiseks või mis tahes muul määratletud ärilisel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui tegu on isikuandmetega. Isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta leiate lisainfot meie isikuandmete kaitse eeskirjast. Kui isikuandmed ei ole mõjutatud, on BAYERil õigus kasutada selliste teadete sisu, kaasa arvatud neis sisalduvaid ideid, leiutisi, kavandeid, tehnikaid ja oskusteavet mis tahes eesmärgil, näiteks toodete või teenuste arendamiseks, tootmiseks ja/või turundamiseks ja sellist teavet paljundada ning teha see kättesaadavaks kolmandatele isikutele ilma piiranguteta.

 

RAHVUSVAHELISED KASUTAJAD

Seda veebisaiti/rakendust haldab ja uuendab BAYER Eestis. See on mõeldud kasutamiseks vaid Eestis. BAYER ei garanteeri, et sellel veebisaidil/rakenduses esitatud andmed kehtivad ka väljaspool Eestit või et tooted ja teenused oleksid mujal kättesaadavad samal kujul, samas suuruses või samadel tingimustel. Kui te külastate seda veebisaiti/rakendust või laadite selle sisu alla mujal kui Eestis, on teil vastutus tagada, et teie tegevus on kooskõlas teie asukohariigi seadustega.

Sellel veebisaidil/rakenduses mainitud toodete pakendid, pakendite suurused ja pakendite märgistus võivad riigiti erineda.

USAs teostab Bayeri kontserni äritegevust Bayer Corporation. USA klientidel palutakse pöörduda nimetatud ettevõtetest ühe poole.

 

BAYERI TOODETE MÜÜK

Meie tooteid müüakse vastavalt meie üldiste müügi- ja tarnetingimuste kehtivale versioonile.

 

KOHALDATAV ÕIGUS

Käesoleva veebisaidi/rakenduse või selle kasutamisega seotud nõuded või hagid lahendatakse vastavalt Eesti seadustele, välja arvatud rahvusvahelise eraõiguse sätted, Haagi konventsiooni ühtne seadus rahvusvahelise kaupade müügi kohta 1. juulist 1964 ja ÜRO konventsioon rahvusvahelise kaupade müügi kohta 11. aprillist 1980.